Αγωνιστικά Τμήματα

Για αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν στον Σύλλογο, χρειάζεται:

- Κάρτα Υγείας Αθλητή / Αθλήτριας (έχει ισχύ ενός έτους)

Για νέους αθλητές και νέες αθλήτριες, χρειάζεται:

- Αίτηση Εγγραφής Αθλητή / Αθλήτριας
- Πιστοποιητικό γιατρού (πρωτότυπο)
- Δύο (2) φωτογραφίες
- Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
- Αίτηση για έκδοση δελτίου αθλητικής ταυτότητας (κόστος 20€)
- Κάρτα Υγείας Αθλητή / Αθλήτριας (έχει ισχύ ενός έτους)

Μη Αγωνιστικά Τμήματα

Για αγόρια και κορίτσια που είναι ήδη εγγεγραμμένα στον Σύλλογο, χρειάζεται:

- Πιστοποιητικό γιατρού για συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συλλόγου (φωτοτυπία ή πρωτότυπο)

Για νέες εγγραφές χρειάζεται:

- Αίτηση Εγγραφής Αθλητή / Αθλήτριας
- Πιστοποιητικό γιατρού για συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συλλόγου (φωτοτυπία ή πρωτότυπο)