Για αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης 2012 και μετά, χρειάζεται:

   - Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή/Αθλήτριας (αν είναι νέος/νέα)
   - Κάρτα Υγείας Αθλητή/Αθλήτριας (έχει ισχύ για ένα χρόνο)

Για νέα αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης έως και 2007, χρειάζεται:

   - Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή/Αθλήτριας
   - Ιατρική βεβαίωση (πρωτότυπη)
   - Δύο (2) φωτογραφίες
   - Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία ταυτότητας
   - Συμπλήρωση εντύπου της Ομοσπονδίας (θα σας δοθεί από τον έφορο του τμήματος)
   - 20,00 ευρώ για την έκδοση δελτίου αθλητικής ταυτότητας

Επιτροπή Υποδομών/Ακαδημιών
ΚΑΟ Μελισσίων