Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων (ΚΑΟΜ) σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 23/02/2024 και σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τα μέλη του Σωματείου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού αθλητικής περιόδου 203
3. Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού για την περίοδο απ 01/01/2023 έως 31/12/2023
4. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Έγκριση Προϋπολογισμού για την περίοδο από 01/1/2024 έως 31/12/2024
6. Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
7. Εκλογή δύο μελών Εφορευτικής Επιτροπής και δύο αναπληρωματικών τους, της οποίας θα προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος από τον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών.
8. Αρχαιρεσίες, με μυστική ψηφοφορία, για την εκλογή εννέα (9) τακτικών μελών του Δ.Σ. μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος και δύο (2) αναπληρωματικών μελών διετούς θητείας
9. Αρχαιρεσίες, με μυστική ψηφοφορία, για την εκλογή τριών (3) τακτικών μελών και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής διετούς θητείας.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων επί των οδών Γεννηματά 12 & Σάμου στα Μελίσσια, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί - χωρίς άλλη πρόσκληση - την ίδια ημέρα και ώρα 16:00 στον ίδιο τόπο, με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

α) Στην ψηφοφορία μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη του σωματείου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Αποκλείεται η ψηφοφορία με έγγραφη εξουσιοδότηση.

β) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη, τα οποία θα έχουν εγγραφεί μέχρι την 30/03/2023 και θα έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή του (αθλητικού) έτους 2023-2024 μέχρι την 30/03/2024, πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Ταμειακά τακτοποιημένα για το 2024 είναι και τα μέλη που έχουν προμηθευτεί την κάρτα διαρκείας 2023-2024.

δ) Τα μέλη κατά την προσέλευσή τους παρακαλούνται να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

ε) Μέλος που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. Οφείλει: (α) να καταθέσει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. Του σωματείου πριν από εβδομήντα δύο (72) τουλάχιστον ώρες από τη Γ.Σ. Που θα συγκληθεί, ήτοι μέχρι και την 27/03/2024 και ώρα 15.00, β) να έχει τακτοποιήσει τις προς το σωματείο ταμειακές του υποχρεώσεις μέχρι την 26/04/2022 και γ) να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιηθέν ισχύει και στο άρθρο 6 του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου.

στ) Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο θα δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

ζ) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων, θα διεξαχθούν ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής το Σάββατο 30/03/2024 και από ώρα 17:00 έως 20:00, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά θα εκλεχθούν από τη Γενική Συνέλευση της 30/03/2024.

η) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων, καθώς και μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, ήτοι μέχρι τρεις (3) σταυρούς.

>>> Αίτηση Υποψηφιότητας <<<

Σχετικά με το τροποποιημένο και ισχύον Καταστατικό του Σωματείου μπορείτε να λάβετε γνώση επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Σωματείου www.melissiabc.gr.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο